سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

وب سایت شخصی جعفر لک زائی

نظر

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

...

دردی که آدم را به سکوت وادار کند بدتر از دردی است که آدم را به سخن بیاورد و مجبور به حرف زدن کند.

دلایل:

1.

2.

3.

4.

5.

...

دلایلی که آدم می داند و می تواند به زبان بیاورد اما نمی تواند بنویسد آدم ها را نابود می کند.

آیات آخر سوره زلزال به ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد اشاره دارد.

کشوری که اگر نتوانیم بگوییم رها شده است قطعا می توانیم بگوییم با جنگ نرم و جنگ هیبریدی و تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی روبرو است.