سفارش تبلیغ
صبا ویژن

وب سایت شخصی جعفر لک زائی

نظر

دانش سازمانی از ابتدای خلقت وجود داشته و روز به روز بر دامنه و گستره آن افزوده شده است تا اینکه امروزه سازمان ها را به سازمان های یادگیرنده و مربی تبدیل کرده است.

انواع دانش سازمانی:

یک سازمان دارای سه نوع دانش می باشد:

1. دانش ضمنی که در تخصص و تجربه افراد قرار دارد.

2. دانش صریح یا دانش مبتنی بر قوانین که در محصولات، رویه ها و قوانین وجود دارد.

3. دانش فرهنگی که در مفروضات و باورهایی است که جهت تعیین ارزش و اهمیت اطلاعات جدید با دانش، توسط افراد استفاده می شود.