سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

وب سایت شخصی جعفر لک زائی

نظر

کلمه ای که شاید بدیهی ترین مفهوم را بر هر کسی داشته باشد.

اختیار مهمترین ابزار در دست انسان هاست.

می توان گفت اختیار با خود لغتی دارد که در بک گراند آن باید دیده شود و آن چیزی نیست جز مسئولیت و مسئولیت همراستای پاسخگویی معنا می شود.

انسان ها تا زمانی که به ایستگاه آخر نرسیده اند می توانند هر کاری که می خواهند انجام دهند.

یعنی هر آینده و سرنوشتی را بر خود رقم بزنند.گاه آینده به گذشته ربط پیدا می کند و گاه منفک از آن شخصیت مستقلی را در خود دارد.

همه ما انسان ها بلااستثنا این ویژگی را در خود و خصوصیات خود می بینیم.

امکان دارد اختیار شما را یاد زندگی کامپیوتری بیندازد که می شود یا نمی شود، هست یا نیست و ...

اختیار است که رتبه های انسان ها را می سازد.

فقط کمی و فقط کمی باید اندیشید.